โรงเรียนมัธยมยูนิเวอร์ซิตี้ฮิลล์ University Hill Secondary School

Additional information

เมือง

Vancouver

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 800

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มกราคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

University Hill Secondary School

โรงเรียนตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียจะส่งลูกหลานมาเรียนที่ยูนิเวอร์ซิตี้ฮิลล์ เพราะสะดวก ทางโรงเรียนได้นำตึกวิจัยของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์จึงมีความทันสมัยมากๆ

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

University Hill Secondary School

โรงเรียนตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียจะส่งลูกหลานมาเรียนที่ยูนิเวอร์ซิตี้ฮิลล์ เพราะสะดวก ทางโรงเรียนได้นำตึกวิจัยของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์จึงมีความทันสมัยมากๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนได้รับการบันทึกว่ามีผลการเรียนดี และประสบความสำเร็จทางการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมมีนักเรียนประมาณ 800 คน มีความมุ่งเน้นด้านวิชาการโดยเน้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทั้ง ด้านศิลปะการแสดง (performing arts) และกีฬา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 800 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน

 

University Hill Secondary School