Logan Park High School

Additional information

เมือง

Dunedin

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 600

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

Logan Park High School

มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี 2011 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 22 ทุน เป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดของเมือง Dunedin อีกทั้งยังได้รับรางวัลในสาขาอื่น ๆ การันตีความสำเร็จของโรงเรียนอีกมากมาย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Logan Park High School

มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี 2011 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 22 ทุน เป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดของเมือง Dunedin อีกทั้งยังได้รับรางวัลในสาขาอื่น ๆ การันตีความสำเร็จของโรงเรียนอีกมากมาย พร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในทุกวิชา มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มุ่งหมายให้นักเรียนเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Curriculum

โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านวิชาภาษาอังกฤษ, ศิลปะ, สังคมศาสตร์, ดนตรี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และการแสดง นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหลังเลิกเรียน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย  เช่น ชมรมหมากรุก, ชมรมคณิตศาสตร์ หรือเข้าร่วมวงดนตรีแจ๊ส ตามความสนใจของนักเรียน

Accommodation

โฮมสเตย์เป็นสถานที่สำหรับฝึกภาษาอังกฤษนอกโรงเรียน Logan Park High School จึงได้คัดเลือกโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า เรียนรู้ความรับผิดชอบ การบริหารเงินค่าขนมที่ได้รับ ทักษะการอยู่ร่วมกับคนต่างเชื้อชาติและการใช้ชีวิต และดูแลตัวเองในต่างประเทศ นักเรียนโดยส่วนใหญ่ที่เรียนจบแล้ว กลับมาที่ประเทศไทยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

Logan Park High School