China Pharmaceutical University (CPU)

Additional information

เมือง

หนานจิง (Nanjing)

สังกัด

กึ่งรัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor, Master

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 15,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~30,000 บาท/ปี

China Pharmaceutical University (CPU) 中国药科大学

มหาวิทยาลัยเภสัชกรรมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1936 เป็นมหาลัยหนึ่งในโครงการ 211 ซึ่งเป็นโรงเรียนเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศจีน และได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดในประเทศจีนด้วยความหลากหลายของพื่นที่เฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลักในเครือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนอีกด้วย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

China Pharmaceutical University

พิเศษ ! สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK สามารถเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี ฟรี !

ทุนเรียนมหาวิทยาลัยทั้งสาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

Requirement : HSK 4 220 up | IELTS 6.0

ปริญญาตรี

 • Business Administration (การบริหารธุรกิจ)
 • Economics (เศรษฐศาสตร์)
 • Marketing (การตลาด)
 • Information Management and Information System (การจัดการสารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ)
 • Environmental Science (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • Food Quality and Safety (คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร)
 • Bioengineering (ชีววิศวกรรม)
 • Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • Bio-Pharmacy (ชีวเภสัช)
 • Pharmaceutical Engineering (วิศวกรรมเภสัช)
 • Pharmaceutical Administration (การบริหารยา)
 • Pharmaceutical Analysis (วิเคราะห์ทางเภสัชกรรม)
 • Medicinal Chemistry (เคมียา)
 • Traditional Chinese Pharmacy (เภสัชยาจีน)
 • Pharmaceutics of Traditional Chinese Medicine (เภสัชต้นตำรับสำหรับยาจีน)
 • Resources and Development of Traditional Chinese Medicine (ทรัพยากรและการพัฒนายาจีนโบราณ)
 • International Economics & Trade (เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการค้า) (IELTS 6.5)
 • Clinical Pharmacy (คลินิกเภสัช) ระยะเวลา 5 ปี (IELTS 6.5)
 • Pharmacy (ร้านขายยาเภสัช) ระยะเวลา 5 ปี (IELTS 6.5)

ปริญญาโท

 • Business Management (การบริหารธุรกิจ)

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเภสัชกรรมแห่งชาติ  ตั้งอยู่ในเมืองหนานจิง มีทั้งหมด 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขต Xuanwumen และ วิทยาเขต Jiangning ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1.407 ล้านตารางเมตร

บุคลากรและนักศึกษา

มีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 17,000, คน รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 12,000  คนนักศึกษาระดับปริญญาโท 4,700 คน นักศึกษาต่างชาติมากกว่ามากกว่า 40 ประเทศ ถึง 500 คน ทั้งเข้ามาศึกษาทั้งด้านสาขาภาษาจีนและสาขาภาษาอังกฤษ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่ประจำการถึง 1,700 คนรวมถึงครูประจำ 1,100 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเภสัชกรรมแห่งชาติเป็นสถาบันที่จดทะเบียนโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยอมรับนักเรียนเภสัชกรรม

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพัก เขต Jiangning 6,000 หยวน / ปี

หอพัก เขต Xuanwumen 7,200 หยวน / ปี

***พิเศษ***

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือผลสอบวัดระดับภาษาจีน สามารถไปเรียนปรับภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยได้ “ฟรี 1 ปี”