โรงเรียนมัธยมแกลดสโตน Gladstone Secondary School

Additional information

เมือง

Vancouver

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 1,400

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มกราคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและหลากหลายเชื้อชาติ มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน โรงเรียนเรียนเน้นทางด้านวิชาร้องประสานเสียง การเต้น การแสดง และด้านการวารสารศาสตร์ (Journalism) เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดที่เรียนออกแบบโดยใช้แล็ปคอมพิวเตอร์ (Design Access Computer Lab)

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Gladstone Secondary School

              เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและหลากหลายเชื้อชาติ มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน โรงเรียนเรียนเน้นทางด้านวิชาร้องประสานเสียง การเต้น การแสดง และด้านการวารสารศาสตร์ (Journalism) เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดที่เรียนออกแบบโดยใช้แล็ปคอมพิวเตอร์ (Design Access Computer Lab) วิชาเลือกอื่นๆ เช่น การประดิษฐ์ หุ่นยนต์ (robotics) ไฟฟ้า วิจิตรศิลป์ (fine arts) การถ่ายรูปในสามปีที่ผ่านมา นักเรียนกว่าครึ่งที่จบการศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมจากากรสอบระดับจังหวัด นักเรียนสามารถเข้าร่วมหลักสูตรที่เข้มข้นด้านกีฬาของโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมผู้นำเยาวชน

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 1,300 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน

Gladstone Secondary School