Kavanagh College

Additional information

เมือง

Dunedin

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 800

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

Kavanagh College
ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และสร้างความแตกต่างให้กับนักเรียน เน้นความรู้ทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม คุณธรรม และกีฬา พร้อมทั้งพัฒนา นักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Kavanagh College

ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และสร้างความแตกต่างให้กับนักเรียน เน้นความรู้ทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม คุณธรรม และกีฬา พร้อมทั้งพัฒนา นักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนก้าวออกไปเรียนรู้โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างใกล้ชิด

Curriculum

โรงเรียนเน้นให้นักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเรียนรู้ภาษาอังกฤษและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ และต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสอบติดในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกมากมาย พร้อมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่ที่โรงเรียนจัดขึ้น ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน

Accommodation

โรงเรียนได้จัดหาโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้การเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ โฮมสเตย์ทุกหลังพร้อมที่จะเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน ให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย

Kavanagh College