ใครบ้าง ที่สมัครยื่นทุนจีนได้

เรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกัน

1. นักศึกษาชาวต่างชาติ ( ไม่ใช่คนจีน )

2. ไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนการศึกษาอื่นที่ออกโดยรัฐบาลจีน

3. ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ:

3.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี

3.2  นักศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี

3.3  นักศึกษาระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี

4. ข้อกำหนดวุฒิการศึกษา:

4.1 วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับสมัครเรียน ปริญญาตรี

4.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียน ปริญญาโท

4.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับสมัครเรียน ปริญญาเอก