ความแต่งต่างระหว่าง มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย ในประเทศจีน What is differece between “College” & “Universtiy”

วันนี้เราจะว่าอธิบายความแตกต่างของคำว่า มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย ไม่เพียงแต่เขียนจะไม่เหมือนกันแล้ว แต่ยังรวมถึงรายละเอียดด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นพี่เก็ทจะยกตัวอย่างหลักๆ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 8,000 คน ถึงจะสามารถตั้งเป็นมหาวิทยาลัย และต้องมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 5% ของนักศึกษาทั้งหมด และวิทยาลัย ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 5,000 คน

เรามักจะเข้าใจผิดว่า มหาวิทยาลัย จะดีกว่า วิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยจึงพาทยอยกันเพื่อเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย แม้ว่านักศึกษาจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ ทางวิทยาก็จะเปิดคณะหรือสาขาให้มากขึ้น เพื่อให้จำนวนนักศึกษาถึงเกณฑ์ที่ได้กำหนด

ขอบเขตทางด้านวิชาการของวิทยาลัยหลายแห่งมากมายในประเทศจีนก็สามารถทำมาตรฐานได้ถึงในระดับเดียวกันกับ มหาวิทยาลัยเช่นกัน

2. ด้านบุคคลากรและสาขาวิชา

บุคคลากรในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีอาจารย์ในระดับศาสตราจารย์  ต้องไม่ตำกว่า 50% ของอาจารย์ทั้งหมด และในระดับศาสตราจารย์ต้องไม่ต่ำกว่า 100 ท่าน ส่วนวิทยาลัยต้องมีอาจารย์ในระดับศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องไม่ต่ำกว่า 30% ของอาจารย์ทั้งหมด

 

ด้านสาขาวิชา ในประเทศจีน สาขาวิชาจะแบ่งออกเป็นสาขาใหญ่ๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บริหาร แพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์  ดังนั้นตามกฎกระทรวงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีสาขาวิชาอย่างน้อย 3 สาขา และในระดับ วิทยาลัย ต้องมีสาขาวิชาอย่างน้อย 1 สาขา

3. ขนาดหรือขอบข่ายองกรณ์และงานก่อสร้าง

ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของที่ดิน พื้นที่สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงหนังสือต่างๆ ล้วนทั้งมีเงื่อนไขทั้งสิ้น แม้ว่า ในระดับมหาวิทยาลัย จะมีมาตรฐานในแต่ละด้านที่สูงกว่า วิทยาลัยก็ตาม แต่ก็มีสาขาวิชาหลากหลายๆ สาขา ในวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกันกับมหาวิทยาลัย

School multi-colored supplies, pencils and a drawn cloud with copy space for text. The concept back to school of a new school year.