ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK คืออะไร?

ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญต่อในชีวิตประจำวันในปัจจุบันอย่างยิ่ง  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนกันง่าย ๆ แต่ทุกวันนี้ก็มีน้องๆนักเรียนหรือบุคคลทำงาน รวมถึงคนทำธุรกิจต่างๆอีกด้วย ที่ให้ความสนใจและศึกษาภาษาจีนกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่กำลังสนใจศึกษาภาษาจีนอยู่ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักการสอบ Hanyu shuiping kaoshi หรือที่เรียกกันติดปากก้คือ (HSK) และ Hanyu shuiping kouyu kaoshi หรือ (HSKK) ที่จะเป็นตัววัดทักษะระดับความรู้ภาษาจีนของตัวเองอีกด้วย

 

HSK และ HSKK เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน หรือ การเรียนได้ ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีความมาตรฐานระดับสากล มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนเอง และต่างประเทศเป็นประจำทุกปี อย่างในประเทศไทยก็มีการจัดศูนย์สอบอยู่ในหลายพื้นที่ โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ HSK เป็นการสอบฟัง อ่าน เขียนซึ่งจะมีการแบ่งระดับ 1 – 6 และ HSKK เป็นการสอบทักษะด้านการพูด มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง

 

HSK การสอบฟัง-อ่าน-เขียน จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

– ระดับ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจในประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่าย ๆ และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ ในระดับที่ 1 มีเนื้อหาข้อสอบคือ การฟัง 20 ข้อ และการอ่าน 20 ข้อ รวม 40 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ก

– ระดับ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในประโยคง่าย ๆ สื่อสารใช้ชีวิตประจำวัน และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ ในระดับที่ 2 มีเนื้อหาข้อสอบคือ การฟัง 35 ข้อ และการอ่าน 25 ข้อ รวม 60 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

 

– ระดับ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ ในระดับที่ 3 มีเนื้อหาข้อสอบคือ การฟัง 40 ข้อ การอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ รวม 80 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

 

– ระดับ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ ในระดับที่ 4 มีเนื้อหาข้อสอบคือ การฟัง 45 ข้อ การอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ รวม 100 ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน เต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

 

– ระดับ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม สามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ ในระดับที่ 5 มีเนื้อหาข้อสอบคือ การฟัง 45 ข้อ การอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ รวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

 

ระดับ6 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป ในระดับที่ 6 มีเนื้อหาข้อสอบคือ การฟังเข้าใจ 50 ข้อ การอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ รวม 101 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

 

HSKK การสอบด้านการพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

– ระดับต้น ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 200 คำเป็นอย่างน้อย ในระดับต้น มีเนื้อหาข้อสอบดังนี้ ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม 15 ข้อ ฟังแล้วตอบคำถาม 10 ข้อ และตอบคำถาม 2 ข้อ รวม 27 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนรวม 60 คะแนน ถือว่าผ่าน

 

– ระดับกลาง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 900 คำเป็นอย่างน้อย มีเนื้อหาข้อสอบดังนี้ ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม 10 ข้อ ดูรูปแล้วเล่าเรื่องจากภาพ 2 ข้อ และตอบคำถาม 2 ข้อ รวม 14 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนรวม 60 คะแนน ถือว่าผ่าน

– ระดับสูง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 3,000 คำเป็นอย่างน้อย มีเนื้อหาข้อสอบดังนี้ ให้ผู้สอบฟังแล้วเล่าซ้ำ 3 ข้อ อ่านออกเสียง 1 ข้อ และตอบคำถาม 2 ข้อ รวม 6 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนรวม 60 คะแนน ถือว่าผ่าน

ผลสอบใช้ยื่นที่ไหนได้

– ยื่นสมัครประกอบการเรียนต่อ หรือขอทุนการศึกษาที่ประเทศจีน

– ยื่นประกอบการสมัครหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน

– ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ในรอบ Portfolio บางมหาวิทยาลัยสาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาษาจีน ในระเบียบการรับสมัครมีกำหนดให้ยื่นคะแนน HSK ในการสมัครได้ เช่น
ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาจีนศึกษา มีกำหนดใช้ผลสอบ HSK ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือ ม.สงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน และสาขาวิชาจีนศึกษา มีกำหนดใช้ผลสอบ HSK ระดับ 3 เป็นต้น

หรืออย่าง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นิสิตสามารถใช้ผลสอบ HSK ระดับ 1, 2 และ 3 เป็นข้อยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Chinese I, Chinese II, Chinese III โดยได้รับหน่วยกิตได้

คุณสมบัติที่เปิดรับ

– การสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK สามารถยื่นสมัครสอบได้ทุกคน ไม่มีจำกัดอายุและวุฒิการศึกษา โดยผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีเท่านั้น นับจากวันที่สอบ