Tianjin Nankai High School 天津南开中学

Additional information

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

High School

หลักสูตร

ภาษาจีน

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 2,500

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มกราคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

General Information

     Tianjin Nankai High School เป็นโรงเรียนมัธยมเตรียมอุดมศึกษาในเมืองเทียนจิน ก่อตั้งขึ้นในปี 1904  ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สำคัญของประเทศ และ ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัล State Key Cultural Relics Protection Unit จากสภาแห่งรัฐ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้การดูแลจากคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเทียนจิน
Curriculum

     หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา ภาษาจีน และรวมไปถึงวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี จิตรกรรม นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้นด้วยการประดิษฐ์ตัวอักษรจีนและไทเก๊ก รวมไปถึงการจัดให้นักเรียนเรียนให้เรียนในชั้นภาษาที่เหมาะสม โดยจะวัดจากระดับภาษานักเรียนเป็นอันดับแรก นักเรียนที่มีระดับภาษาจีนสูงตามเกณฑ์สามารถเรียนกับนักเรียนชาวจีนชั้นเรียนหลักได้

Accommodation
     หอพักนักเรียนต่างชาติพักห้องละ 2 คน มีเตียง ตู้หนังสือ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ห้องอาบน้ำและห้องสุขา สะอาดเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมดี อาจารย์ดูแลรับผิดชอบดูแลนักเรียน 24 ชั่วโมง และมีโรงพยาบาลสำหรับนักเรียนในโรงเรียน