อยากไปเรียนต่อเมืองนอก ต้องทำอย่างไร เมื่อเราเริ่มคิดที่อยากจะไปเรียนต่างประเทศ 

1. สิ่งแรกที่เราต้องตอบใจตัวเราเองคือ เราอยากไปเรียนอะไร เเช่นรียนเพื่อเพิ่มภาษา หรือไปเพิ่มเติมด้านวิชาการในระดับต่างๆ เช่น มัธยม ปตรี ปโท และอื่น
กรณีที่ต้องการเรียนภาษา เราต้องตัดสินใจว่าเราอยากไปประเทศอะไรเป็นสิ่งสำคัญ
กรณีที่ต้องการเรียนวิชาการ เราต้องมีคณะและสาขาที่เราสนใจ ถึงแม้จะได้ชื่อคณะที่ตรงตามใจเราแล้ว น้องๆควรตรวจดู curriculum อย่างละเอียดว่า หลักสูตรที่เราลงนั้น มีการเรียนการสอนที่ตรงตามที่เราอยากจะเรียนด้วยหรือไม่ เพราะบางครั้ง หลายๆมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อสาขาตรงกัน แต่ในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างกัน

2. เมื่อได้ที่เรียนที่ตั้งใจแล้ว สิ่งที่สำคัญสุดในการเตรียมตัวคือเอกสารต่างๆที่น้องๆจะต้องเตรียม ซึ่งในแต่ละสถาบันต้องการเอกสารของน้องๆที่แตกต่างกันไป นอกจาก พาสปอต, วุฒิการศึกษา, Transcript, หนังสือรับรองจากอาจารย์, CV, Statment of Purpose แล้ว บางประเทศยังต้องการ หนังสือประวัติอาชยกรรม รวมถึงใบตรวจร่างกาย และ ในบางสถาบัน น้องๆจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครก่อน ด้วยการ โอนค่าสมัคร ผ่านธนาคาร หรือบางประเทศ รับชำระเฉพาะ Wechat เพื่อยื่นขอ admission notice หรือ offer of place หรือ Letter of confirmation ที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า สำหรับเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

3. เมื่อน้องๆได้รับใบตอบรับจากสถาบันเพื่อยื่นขอวีซ่าแล้ว ขั้นสุดท้ายคือการ ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกสารทุกฉบับน้องๆจะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ห้ามแปลด้วยตัวเอง) ต้องให้สถาบันหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำการแปลเท่านั้น ซึ่งบางสถาทูตจะรับเอกสารที่แปลแล้วจาก List ของผู้มีสิทธิ์แปลเอกสารเฉพาะอีกด้วย ในการยื่นวีซ่าบางประเทศ การแปลเอกสารนั้น หลังจากแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังบังคับให้ประทับตราจาก กรมการกงสุล อีกด้วย
หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อย เอกสารที่สำคัญมากๆอีกฉบับหนึ่งคือ สถานะการเงิน ซึ่งน้องๆต้องควรศึกษาให้ดีในแต่ละประเทศนั้นต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วเราควรจะขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำหรบนำไปยื่นขอวีซ่า

4. ขั้นตอนที่พิเศษสำหรับบางประเทศ น้องๆต้องเตรียม เอกสารติดตัวเพื่อไปยื่น ตอนลงทะเบียนกับทางสถาบัน บางเอกสาร ต้องประทับตราเพิ่มจาก สถานฑูต อีกด้วย เพราะในบางประเทศน้องๆจะต้องไปยื่นวีซ่าอีกรอบในประเทศที่ไปเรียนอีกด้วย

ด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้ น้องสามารถเข้ามารับคำแนะนำได้จาก พี่พี่ Get Education
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)