Yancheng Institute of Technology (YCIT)

Additional information

เมือง

เหยียนเฉิง (Yancheng)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 25,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~30,000 บาท/ปี

Yancheng Institute of Technology (YCIT) 盐城工学院

สถาบันเทคโนโลยีเหยียนเฉิง ตั้งอยู่มณฑลเจียงซู(江苏) เมืองเยี่ยนเฉิง(盐城) ประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซู ในภาคตะวันออกของประเทศจีน เมืองนี้ยังมีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดของมณฑลเจียงซู และยังมีพื่นที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีคำขวัญของเมืองว่า “พื้นที่ชุ่มนํ้าแห่งบูรพา หมู่บ้านนกกระสาและกวาง” วิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเต็มรูปแบบ ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศจีน

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Yancheng Institute of Technology

ทุนเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรีเฉพาะสาขาภาษาจีน

Requirement : HSK 4

มีเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี 11,000 หยวน

ทุกวิชาต้อง 65 % ขึ้นไป

ปริญญาตรี

Textile Engineering (วิศวกรรมสิ่งทอ)

Clothing Design and Engineering (การออกแบบเสื้อผ้าและวิศวกรรม)

Light Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)

Business Administration (บริหารธุรกิจ)

Financial Management (การจัดการทางการเงิน)

Accounting (การบัญชี)

Logistics Management (การจัดการในการขนส่ง)

Information Management and Information System (การจัดการและระบบสารสนเทศ)

Finance Engineering (วิศวกรรมการเงิน)

E-Commerce Management (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

International Economics & Trade (การค้าระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์)

Chinese Language and Literature (ภาษาและวรรณคดีจีน)

Tourism Management (การจัดการท่องเที่ยว)

Hotel Management (การจัดการโรงแรม)

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเหยียนเฉิง (YCIT) เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอุตสาหกรรมวิชาชีพเหยียนเฉิงและมหาวิทยาลัยอาชีพเหยียนเฉิง ก่อตั้งในปี 1958 ต่อมาในปี 1986 ได้กลายเป็นหนึ่งในสามแบบอย่างของวิทยาลัยอุตสาหกรรมวิชาชีพของประเทศจีน วิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมด 2 วิทยาเขต คือ Jianjundonglu(建军东路) และ Xiwangdadao(希望大道) มีพื้นที่รวมประมาน 1.5 ล้านตรางเมตร และสิ่งก่อสร้างมากกว่า 600,000 ตารางเมตร ทรัพย์สินมูลค่าโดยรวมกวา 2.29 พันล้านหยวน และยังรวบรวมหนังสือมากกว่า 1.85 ล้านเล่ม

บุคลากร

ปัจจุบันวิทยาลัยแห่งนี้มีคณาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1,600 ท่าน ในจำนวนนั้นมีอาจารย์ที่สอนเฉพาะทางถึง 1,300ท่าน และยังรวมถึงเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 700 ท่าน และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า  500 ท่าน

นักศึกษา

วิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมด 18 คณะ 72 สาขาวิชาเรียน มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งจีนและจากนานาประเทศ รวมกันประมาณ 25,000 คน

 

หอพักในมหาวิทยาลัย

ห้องพักคู่ 3,000 หยวน / ปี

ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน

ค่าเรียน 11,000 หยวน / ปี สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 4