Get summer camp SHANGHAI-BEIJING 2020 

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม- 13 เมษายน 2020 (3 สัปดาห์)

และวันที่ 4 พฤษภาคม- 24 พฤษภาคม 2020 (3 สัปดาห์)

โปรแกรมซัมเมอร์ที่ประเทศจีน กับ Get Education น้องๆจะได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม เดินทางร่วมกับเพื่อนนักเรียนเป็นกลุ่มไปยังประเทศจีน  โดยในช่วงเช้าน้องๆจะได้เรียนภาษาจีน ส่วนช่วงบ่ายจะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเรียนวิชากังฟู วาดหน้ากากงิ้วจีน เขียนพู่กัน หรือออกไปทัศนศึกษาในสถานที่ขึ้นชื่อและสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติจีน สำหรับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้น น้องๆจะได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆแบบเต็มวันอีกด้วย เพื่อที่น้องๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน โดยที่โปรแกรมของ Get Education นั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการใช้ภาษาจีนอย่างเต็มที่

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ Get summer camp SHANGHAI-BEIJING 2020 จะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูงที่โรงเรียน Beijing No.39  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้สนุกกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีนพร้อมทั้งยังควบคู่การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมจีนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าที่มาและความสามารถในด้านต่างๆให้กับน้องๆอีกด้วย

 

 ข้อมูลประเทศจีน ประเทศจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตัวย่อ: 中华人民共和国; จีนตัวเต็ม: 中華人民共和國; พินอิน: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; อังกฤษ: People’s Republic of China (PRC)) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1400 ล้านคน เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล (ไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน), 5 เขตปกครองตนเอง, 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง), และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า

ประเทศจีนมีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 แล้วแต่วิธีการวัด ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ป่าสเต็ปป์และทะเลทรายในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศติดกับประเทศมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และป่าฝนกึ่งโซนร้อนในพื้นที่ชื้นทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า ส่วนภูมิประเทศทางตะวันตกนั้นขรุขระและเป็นที่สูง โดยมีเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนชานกั้นเป็นพรมแดนตามธรรมชาติกับประเทศอินเดีย เนปาล และเอเชียกลาง ในทางตรงกันข้าม แนวชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นที่ราบต่ำ และมีแนวชายฝั่งยาว 14,500 กิโลเมตร (ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก) ซึ่งติดต่อกับทะเลจีนใต้ทางใต้ และทะเลจีนตะวันออกทางตะวันออก นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น

 

                           Get summer camp SHANGHAI-BEIJING 2020 

โครงการหลักสูตร 3 สัปดาห์ ณ โรงเรียน Beijing No.39 Middle School
เปิดรับสมัครวันนี้ – มกราคม 2563

ปักกิ่ง
เยี่ยมชม กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

เซี่ยงไฮ้
เยี่ยมชม Shanghai Landmark, Pudong Lujaizui World Financial Center,
Shanghai Nanjing, ดิสนี่แลนด์, ทะเลสาบซีหู, หมู่บ้านเก่าแก่เมืองหางโจว

จุดประสงค์
• เสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาจีนตามหลักสูตรการทดสอบระดับ HSk ของ Hanban พร้อมกับการสอนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
• เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเรียนและความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นในแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสม และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
• เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้และปลูกฝังความเชื่อมั่นของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาจีน

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
• ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน
• ค่าประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ค่าวีซ่า
• ค่าดูแลชาวไทยประจำโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ
• ค่าใช้จ่ายจะไม่รวมค่าหนังสือเดินทาง การใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์
ค่าท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม ค่าอาหารบางวันเช่นดิสนีย์แลนด์• ค่าการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (การบินไทย)
• ค่าการเดินทางภายในประเทศ
• ค่าเรียน ค่าที่พักคลอดระยะเวลาโครงการ รวมถึง ค่าน้ำ ค่าไฟ
• ค่ากิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่และทัศนศึกษาตามที่ระบุไว้ในโครงการ

หมายเหตุ
วันนี้ – 06 ม.ค. 2563 ส่งใบสมัคร เงินสำรองที่นั่ง 20,000 บาทและสำเนาPassport (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
ผู้ปกครองเริ่มส่งเอกสารทำวีซ่าให้ GET

GET ส่งมอบ Invoice ให้ผู้ปกครอง
10 ม.ค. 2563 ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
24 มี.ค. 2563 10:10 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
15:50 น. ถึงสนามบินปักกิ่ง
13 เม.ย. 2563 17:20 น. ออกเดินทางจากสนามบินปักกิ่ง
21:15 น. เดินทางกลับถึงประเทศไทย

เอกสารการขอวีซ่า
1. กรอกใบสมัคร 1 ชุด
2. กรอกใบข้อมูลขอวีซ่า
3. รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ
4. สําเนาพาสปอร์ต มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
5. สําเนาสูติบัตร (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์)
6. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ขอที่อำเภอทั้งบิดาและมารดา)
7. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ไทย​ ออกเป็นภาษาอังกฤษ​ 1​ ฉบับ
8. ใบมอบอำนาจให้ Get​ Education ​เป็นผู้ยื่นวีซ่า​ 1 ฉบับ
9. สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง
10. ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักเรียน และผู้ปกครอง (หากมี)

การรับสมัคร
ติดต่อ GET EDUCATION เพื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – มกราคม 2563
ได้ตามช่องทางตามที่กำหนด

www.GetEducation.co.th
061-545-3635 พี่ป๋วย
Get_pauy