Study Tour in Melbourne 2020

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน –วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020 (4 สัปดาห์)

สำหรับน้องๆที่พร้อมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน ไม่ใช่แค่การเรียนภาษาในห้องเรียน แต่น้องๆยังได้สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมในเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับ 2 ของโลก น้องๆจะได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม เดินทางร่วมกับเพื่อนๆเป็นกลุ่ม ไปเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ และได้เข้าเรียนในโรงเรียนกับชาวออสซี่ด้วย พร้อมทั้งทัศนศึกษาช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โดยในทุกๆวันเสาร์และวันหยุดประจำชาติน้องจะได้ท่องเที่ยวทัศนศึกษาเต็มวัน 

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ Study Tour In Melbourne 2020 จะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนที่วิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง และได้เข้าเรียนคลาสภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมร่วมชั้นกับนักเรียนจากต่างชาติที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน ที่ Holmes Institute และยังได้มีโอกาสสัมผัสการเรียนรวมชั้นกับนักเรียนชาวออสซี่ ที่โรงเรียนมัธยมชั้นนำ ขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้สนุกกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ ที่ Brighton Secondary College

 

นครเมลเบิร์น – เมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ได้รับการยกย่อง ให้เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก รวมทั้ งคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองนี้ จัดว่ามีมาตรฐานสูง จึงทำ ให้ “นครเมลเบิร์น” ได้รับการจัดอันดับ โดย The Economist Intelligence Unit ให้เป็น เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หลายปี ติดต่อกัน

มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ บ้านเมืองมีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความ ปลอดภัยสูง และมีระบบคมนาคม ที่ประกอบด้วย รถไฟ รถราง และรถประจา ทาง ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของเมือง จึงสะดวกสบายและเหมาะที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จา เป็ นต่อการเรียนรู้

การเข้าร่วมโปรแกรม “พัฒนาภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา” นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สั่งสมประสบการณ์อันมีค่าแล้ว บุตรหลานของท่านยังจะได้มีโอกาส ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทั้ งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังจะได้มีโอกาสเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวออสซี่อีกด้วย

 

 

 

 

                                 Study Tour in Melbourne 2020

สัปดาห์ที่ 1-2 เรียนที่ Holmes Institute

Holmes Institute วิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น นร. จะได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม ร่วมกับ นร. ต่างชาติที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน

สัปดาห์ที่ 3-4 เรียนที่ Brighton Secondary College

Brighton Secondary College โรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ ขนาดใหญ่ สังกัดรัฐบาล รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีคุณภาพการศึกษาสูง มีหลักสูตร IB & STEM มีชื่อเสียงมากในด้านวิชาการและกีฬา เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย และอาคารเรียนหลังใหม่ สะดวกสบาย ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้สนุกกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ

นักเรียนไทยผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดีพอสมควร จะได้เรียนวิชาต่างๆ และทำกิจกรรมในห้องเรียนจริงตลอดทั้งวัน ร่วมกับ เพื่อนนักเรียนชาวออสเตรเลี่ยน โดยจะแบ่งตามระดับชั้นเรียนที่เพิ่งจบมา

สำหรับนักเรียนที่มีข้อจากัดทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ

 ช่วงเช้า เรียนภาษาอังกฤษ English as a Second Language (ESL) – เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญการสอนนักเรียนต่าง     ชาติ ณ Brighton Secondary College Langauge Centre                                                                                                                           ช่วงบ่าย เรียนวิชาต่างๆ และทำกิจกรรมในห้องเรียนจริงหลากหลายวิชา ร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวออสซี่

ทัศนศึกษาช่วงบ่าย กิจกรรมช่วงบ่าย ในวันธรรมดา (ทุกวันหลังเลิกเรียน)

  •  ท่องเที่ยวทั่วเมือง Melbourne City Tour เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางไฟฟ้า City Circle Tram อันเป็นเอกลักษณ์ แห่งการคมนาคมของนครเมลเบิร์น ชมความงดงามเป็นระเบียบและทันสมัยของบ้านเมือง ที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรม เก่าแก่รอบตัวเมือง
  •  สนุกกับการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจมากมายหลายแห่งในตัวเมือง อาทิ หอสมุดประจา รัฐวิคตอเรีย มหาวิหาร             St. Patrick’s Cathedral, ชมกิจกรรมและนิทรรศการ ณ ลานเอนกประสงค์ประจำ เมือง Federation Square, เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ราคาจากโรงงาน ณ SouthWharf DFO, Brighton Beach & Bathing Boxes ชายหาดอันมีชื่อเสียง ในบรรยากาศสดชื่นเก็บภาพความทรงจำ กับกระท่อมน้อยหลากสีสรรเรียงรายเป็นฉากหลัง ฯลฯ
  •  สนุกกับการเล่นกีฬา เกมส์ วาดรูป และลงสี ฯลฯ ในบรรยากาศสบายๆ สวยงาม และแสนสงบ ตามสถานที่ท่องเที่ยวอัน มีชื่อเสียง และ สวนสาธารณะ ที่จัดว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองเมลเบิร์น หรือที่โรงยิมของโรงเรียน

 ที่พักโฮมสเตย์Homestay พักคู่ (นร 2 คน/บ้าน) กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ผู้มีประสบการณ์ดูแล นร ต่างชาติ (พักเดี่ยว เพิ่ม 5,000   บาท)                                                                                                                                                                                                     ราคานับจากวันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป ราคาปกติ 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                                               การชำระเงิน                                                                                                                                                                                                งวดที่ 1 มัดจาการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฯ 40,000 บาท ชาระพร้อมส่งใบสมัค                                                                                           งวดที่ 2 ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2020

อัตรานี้รวม

 1. ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (นร. 2 คน / 1 บ้าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ และซักผ้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                   2. ตลอดระยะเวลา รวม 4 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรการเรียนจากทั้ง 2 สถาบัน                                 3. ค่าบัตรโดยสารรถประจาทางสาธารณะ Myki Pass (รถไฟ รถราง และรถประจาทาง) โซน 1 & 2 ตลอด 4 สัปดาห์                               4. SIM โทรศัพท์มือถือ หมายเลขในออสเตรเลีย พร้อมอินเตอร์เน๊ต 16GB                                                                                                 5. ค่ารถ รับ-ส่งสนามบิน และทัศนศึกษาครึ่งวันและเต็มวัน ตามรายการ พร้อมค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามระบุวันเสาร์ที่ 11 และ 18   เมษายน 2020 อาหารกลางวันและมื้อเย็น บริการในร้านอาหารไทย/ภัตตาคารจีน (หรือเทียบเท่า)                                                             6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว                                                                                                                                                   7. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย อินเตอร์ (TG) เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ (เดินทางเป็นกลุ่ม)                         8. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ                                                                                          9. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ OASIS Plan วงเงินประกันชีวิต 1 ล้านบาท + ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1.5 ล้านบาท)         10. คุณครูผู้ติดตามและดูแลคณะฯ ตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทยและตลอดโปรแกรมฯ ขณะอยู่ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าอาหารกลางวันในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ประมาณ 10 ดอลล่าร์/มื้อ) หากนักเรียนต้องการรับประทานอาหารร้อน ที่โรงเรียนฯ                       2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ, ค่าเครื่องดื่ม+ขนม, ค่าน้าหนักสัมภาระเกิน 30 ก.ก., ค่าของใช้ส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย            2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมฯ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่า 10 คน                                                              3.ในกรณีที่วีซ่าของนักเรียนไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หลังหักค่าใช้จ่ายจริง ให้ทั้งหมด